Obchodní podmínky Elektropartner Vladimír Opatrný

Elektroinstalační materiál JABLONEC NAD NISOU

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále jen VOP nebo Podmínky)

I. Účel všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) platí pro všechny Kupní smlouvy uzavřené písemně nebo ústně mezi společností Elektropartner Vladimír Opatrný, se sídlem V Aleji 35, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika,  IČO: 49072692,  (dále jen Prodávající) a kupujícím (dále jen Kupující) a tvoří tak nedílnou součást každé objednávky, kupní smlouvy, faktury a dodacího listu.
Podepsáním Kupní smlouvy, faktury nebo dodacího listu Kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se, že se bude jejich ustanoveními řídit, pokud tyto Kupní smlouvy nestanoví jinak.


II. Kupní smlouvy, objednávky, doklady

1. Předmětem jednotlivých Kupních smluv bude hutní materiál, jakož i jiné produkty a služby prodávané Prodávajícím (dále jen zboží).

2. Základní povinností Prodávajícího z jednotlivé Kupní smlouvy je dodat sjednané zboží a základní povinností Kupujícího je toto zboží převzít a zaplatit za něj Kupní cenu.

3. Kupující je povinen při objednání zboží uvést, kdo je oprávněn pro něhou Prodávajícího nakupovat, tj. převzít dodané zboží, případně tak i uzavřít Kupní smlouvu. Pokud tak neučiní při objednání, nebo nejsou-li tyto osoby specifikovány v příloze o obchodní spolupráci, musí zajistit, aby nakupující osoba nebo osoba i jen přebírající zboží, byla vybavena pinou mocí nebo se jednalo o statutárního zástupce Kupujícího. V případě, že neučiní-li ani tak, platí, že ten, kdo předloží Prodávajícímu objednávku Kupujícího, je Kupujícím zmocněn k nákupu zboží u Prodávajícího, a že ten, kdo je ochoten zboží od Prodávajícího na sjednaném místě dodání převzít a převzetí potvrdit, je tak pro Kupujícího oprávněn učinit. Současně platí, že Kupujícího zavazuje i jednání jakékoliv osoby v jeho provozovně, pokud nebyla k nakupování zboží prokazatelně Kupujícím určena určitá osoba a toto bylo Prodávajícímu prokazatelným způsobem oznámeno.

4. Požadavek na dodávku zboží uplatňuje Kupující písemně formou dílčí objednávky, nebo rámcové objednávky, konkretizované následně dílčími objednávkami, které obsahují:
a) základní identifikační údaje Kupujícího
b) popis požadovaného zboží určeného podle množství, druhu a jakosti
c) návrh Kupní ceny za měrnou jednotku zboží a platební podmínky
d) požadovaný termín dodání zboží
e) požadovanou dokumentaci k dodávce zboží
f) dopravní dispozice
g) jakékoliv další požadavky, které jsou ve vztahu k dodání objednávaného zboží kupujícím výslovně požadovány.

5. Pokud Kupující neuvádí jinak, je prodávající oprávněn dodat zboží v obvyklém provedení.

6. K uzavření Kupní smlouvy dochází dnem, kdy dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím bud' k podpisu Kupní smlouvy nebo je Kupujícímu osobně, faxem, poštou nebo e-mailem doručeno výslovné potvrzení učiněné objednávky Prodávajícím. Tímto okamžikem se stává učiněná objednávka pro prodávajícího a kupujícího závazní. Prodávající je oprávněn bez udání důvodu jakoukoliv objednávku Kupujícího odmítnout, je však povinen o tomto bez zbytečného odkladu informovat Kupujícího který tuto objednávku učinil. Prodávající je také oprávněn učiněnou objednávku dle svého uvážení upravit a odeslat ji zpět Kupujícímu, přičemž takto upravená objednávka se považuje za řádný návrh Prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy.

7. Prodávající potvrzuje, že u jím prodávaných výrobků, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a příslušná nařízení vlády, bylo provedeno výrobcem / dovozcem posouzení shody a vydáno prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě) a pokud se jedná o harmonizovanou sféru, jsou výrobky, resp. související dokumenty, označené značkou CE.

8. Množství v kupních smlouvách je určeno přibližně. Není-li dohodnuto jinak, činí příslušná množstevní odchylka +10/-10%, pokud je v kilogramech (pokud není v metrech u tyčového materiálu, nebo v počtu tabulí u plechů). Kupující se zavazuje takto stanovenou odchylku plně respektovat.

9. Je-li smluveno dodání zboží s dokumenty kontroly (atesty) a nedodá-li je Prodávající spolu se zbožím, dodá je pokud možno co nejdříve některým z těchto způsobů: na elektronickou adresu uvedenou kupujícím nebo poštou na fakturační adresu, nebude-li dohodnuto jinak.III. Kupní cena zboží, platby

1. Kupní cena zboží dohodnutá v jednotlivé Kupní smlouvě nebo potvrzené objednávce j e pevná a nelze ji bez písemného souhlasu obou smluvních stran měnit.

2. Nestanoví-li Kupní smlouva nebo potvrzená objednávka jinak, Kupní cena nezahrnuje náklady na přepravu zboží Kupujícímu. Pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak, nese Kupující také veškeré další náklady související s Přepravou, zejména stanovené poplatky a clo.

3. Kupující zaplatí dohodnutou Kupní cenu na základě faktury, vystavené Prodávajícím, a to:
a) hotově do pokladny Prodávajícího, nebo řidiči Prodávajícího
b) bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedeným v jednotlivé Kupní smlouvě nebo na faktuře nebo písemně sděleným Kupujícímu. Náklady platebního styku nese Kupující.
c) prostřednictvím pošty nebo dopravce ve prospěch Prodávajícího.

4. Není-li stanoveno v potvrzení objednávky nebo v Kupní smlouvě jinak, Kupní cena je splatná nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne vystavení příslušné faktury Prodávajícím, přičemž Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den dodání zboží. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn. nikoliv však povinen, dle vlastního uvážení stanovit i delší lhůtu splatnosti.

5. Prodávající a Kupující se dohodli, že Prodávající je oprávněn započíst si veškeré pohledávky, které má vůči kupujícímu a to pohledávky peněžité proti nepeněžitým, pohledávky splatné proti nesplatným. Předmětem zápočtu nemohou být pohledávky považované Prodávajícími Kupujícím za sporné.

6. V případě, že Kupní cena není zaplacena před dodáním zboží nebo při jeho dodání, je Kupní cena splatná v termínu uvedeném na účetníma daňovém dokladu – faktuře. Lhůtu splatnosti Kupní ceny ve faktuře stanoví Prodávající s ohledem na celkový objem. objednávek Kupujícího a trvání vzájemných obchodních vztahů.

7. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet Prodávajícího, jejím zaplacením do pokladny nebo zaplacením řidiči Prodávajícího.

8. Nezaplacení Kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající má v takovém případě nárok na odstoupení od Kupní smlouvy nebo od potvrzené objednávky a na úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení. Vedle toho má Prodávající právo pozastavit dodávky zboží, které vyplývají i z jiných smluv uzavřených s Kupujícím, který je v prodlení, a to až do doby úpiné úhrady kupní ceny, aniž by se tak dostal do jakéhokoliv prodlení. Kupující bere na vědomí a souhlasí, así, že pokud je prodlení Kupujícího s úhradou třeba jen části Kupní ceny delší než jeden měsíc, je Prodávající oprávněn od jakékoliv jiné již uzavřené Kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky uzavřené s příslušným Prodávajícím, kde ještě nedošlo k dodání zboží, platným způsobem odstoupit.IV. Dodání a převzetí zboží

1. Zboží je Prodávající povinen dodat ve lhůtě, která je určená v Kupní smlouvě.

2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato pro Kupujícího osobou k tomu oprávněnou nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, pokud je sjednáno odeslání zboží kupujícímu. Tímto okamžikem taktéž dochází k přechodu nebezpečí vzniku škody na dodávaném zboží z Prodávajícího na Kupujícího.

3. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí Prodávající odeslání zboží Kupujícímu. Pokud není místo, kam má být zboží odesláno, v jednotlivé Kupní smlouvě uvedeno, považuje se za toto místo sídlo Kupujícího. V případě, že místo dodání zboží není dostupné běžně používanými nákladními automobily, je Kupující povinen upozornit na tuto skutečnost Prodávajícího v objednávce.

4. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době v místě plnění. Pokud tak Kupující neučiní a Prodávající nemá dostatečnou jistotu ohledně oprávněného předání a převzetí zboží, je Prodávající oprávněn dle vlastního uvážení odmítnout zboží vyložit a předat a je oprávněn zboží odvézt zpět a uskladnit v provozovně Prodávajícího na náklady Kupujícího a toho o tom bezodkladně informovat. V případě, že Kupující následně na své náklady takto uskladněné zboží nepřevezme ve lhůtě 10 dnů ode dne oznámení o uskladnění, popř. v jiné lhůtě poskytnuté Prodávajícím, je prodávající oprávněn od Kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky odstoupit. V případě odstoupení Prodávajícího dle tohoto článku VOP, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši sjednané Kupní ceny za nepřevzaté zboží a současně je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu nákladů vynaložených s uskladněním zboží.

5. Osoba oprávněná k převzetí zboží pro Kupujícího je povinna prokázat Prodávajícímu při převzetí zboží svoji totožnost a uvést potřebné údaje do dokladu o splnění dodávky (dodací list) a převzetí zboží na něj potvrdit. Potvrzený dodací list je Kupující povinen předat bezprostředně po dokončení vykládky Kupujícímu, popř. jeho řidiči, a pokud tak neučiní, je povinen potvrzený dodací list nejpozději do 5 dnů odeslat Prodávajícímu do jeho sídla. Pokud Kupující potvrzený dodací list nepředá po dokončení vykládky, ani jej ve stanovené lhůtě nedoručí zpět prodávajícímu, má se za to a platí, že zboží bylo bez jakýchkoliv výhrad řádně předáno Prodávajícím a Kupujícím převzato.

6. V případě, že zboží, které má být odebráno v provozovně Prodávajícího, nebude odebráno nejpozději deset dnů po dohodnutém termínu dodání zboží, má Prodávající právo od jednotlivé kopní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení prodávajícího dle tohoto článku VOP , je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši sjednané Kupní ceny za nepřevzaté zboží a současně je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu nákladů vynaložených s uskladněním zboží.

7. Zboží bude zabaleno a dodáno způsobem v obchodním styku obvyklém s přihlédnutím k místu jeho dodání a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno jeho uchování a ochrana.

8. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu spolu se zbožím také veškeré doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží. Pokud k tomuto nedojde při předání zboží, je Prodávající povinen tak učinit bez zbytečného odkladu po předání zboží.V. Výhrada vlastnického práva

1. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do jeho úpiného zaplacení.

2. Pokud se Kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny za dodané zboží, a to po dobu delší, než jeden měsíc a současně déle než 90 dní od vystavení faktury, je Prodávající oprávněn od příslušné Kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky odstoupit. V případě odstoupení Prodávajícího dle tohoto článku VOP, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení Kupní ceny a smluvní pokuty až do výše 30 % sjednané Kupní ceny za dodané zboží. Po dodání zboží již není Kupující oprávněn bez předchozí písemné dohody s Prodávajícím vrátit dodané zboží zpět Prodávajícímu.VI. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu.

2. Bezprostředně po převzetí zboží je Kupující povinen podrobit dodané zboží prohlídce. V případě zjevných vad je Kupující povinen tuto skutečnost zaznamenat při převzetí na příslušný doklad, nejdéle však do 15 dnů od data převzetí zboží, u skrytých vad do 6 měsíců od převzetí zboží. Na pozdější reklamace zjevných vad zjištěných při převzetí nebude brán zřetel. V případě, že zboží bude dodáno v originálním balení, u kterého prohlídkou nebude zjištěno poškození, je Kupující povinen provést prohlídku ihned po rozbalení, nejpozději však do 30 dnů od převzetí zboží.

3. V případě, že zboží vykazuje vady, je Prodávající povinen bud' zboží vyměnit anebo tyto vady bezplatně odstranit. Volba těchto nároků náleží Prodávajícímu. Obě smluvní strany se též mohou dohodnout na přiměřené slevě z Kupní ceny.

4. V případě, že Prodávající reklamované vady uzná, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu nezbytnou součinnost k vyřízení reklamace. Kupující je zejména, nikoliv však výlučně, povinen, v případě nároku na výměnu zboží, vadné zboží vrátit zpět Prodávajícímu a v případě nároku na odstranění vad, vadné zboží zpřístupnit Prodávajícímu. Pokud uvedenou součinnost Kupující Prodávajícímu ani na písemnou výzvu neposkytne, dochází k zániku jeho práv z odpovědnosti Prodávajícího za předmětné reklamované vady.

5. Jiné vady musí být oznámeny písemně Prodávajícímu ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Uplynutím záruční lhůty je vyloučeno uplatňování nároků z odpovědnosti za vady.

6. Záruční doba činí 6 kalendářních měsíců ode dne dodání zboží. Pro účely Kupní smlouvy si mohou Prodávající a Kupující sjednati jinou záruční dobu.

7. Reklamace vad zboží musí být provedena písemně s přiloženými doklady prokazujícími nezpochybnitelnou identifikaci dodaného a reklamovaného zboží a protokol o zjištění vad dodaného zboží a Prodávající je povinen se do 30 dnů ode dne doručení reklamace k reklamaci vyjádřit, a to zejména tak, zda ji uznává či nikoliv, a pokud ji uznává, tak v jakém rozsahu a jakým způsobem bude reklamace vyřízena. Uznané reklamace je Prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě sjednané s Kupujícím.VII. Závěrečná ustanovení

1. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo od potvrzené objednávky, pokud zaplatil na účet Prodávajícího odstupné ve výši:
a) 10% z kupní ceny, jestliže zboží ještě nebylo vyrobeno, rozpracováno nebo vyexpedováno směrem k Prodávajícímu,
b) 50% z kupní ceny, jestliže zboží již bylo vyrobeno, rozpracováno nebo vyexpedováno směrem k Prodávajícímu.
Kupující bere na vědomí, že je oprávněn od Kupní smlouvy nebo od potvrzené objednávky odstoupit zaplacením odstupného dle tohoto článku VOP, avšak jen do okamžiku, než dojde k případnému odstoupení od příslušné Kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky ze strany Prodávajícího nebo do okamžiku, kdy i e zboží dodáno Kupujícímu.

2. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

3. Jakékoliv odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně na adresu jejího sídla, popř. na jinou prokazatelně sdělenou doručovací adresu. V případě nepřevzetí takto adresované poštovní zásilky se zásilka považuje za doručenou pátým dnem po jejím odeslání a v případě odmítnutí přijetí takto adresované poštovní zásilky se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy adresát odmítl tuto zásilku převzít. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne doručení písemného odstoupení druhé straně.

4. Strany berou na vědomí, že sjednané výše smluvních pokut odpovídají jimi zajištěným povinnostem a souhlasí s nimi a taktéž berou na vědomí, že úhradou smluvní pokuty není dotčen případný nárok na náhradu škody.

5. K řešení sporů, vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy, které nebudou urovnány dohodou obou smluvních stran, je v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb. určen místně příslušný soud podle adresy sídla Prodávajícího, tedy Okresní soud v Liberci, popř. Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci.

6. Tyto Podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dohodnuté po jejich vydání a řídí se právem České Republiky.

7. Těmito podmínkami se nahrazují případné předchozí dodací a platební podmínky vztahující se k prodeji zboží Prodávajícím, pokud s těmito VOP vyslovil příslušný Kupující písemný souhlas.

8. Podmínky nabyly účinnost 1. 1. 2022.Podmínky nabyly účinnost dne 1. ledna 2022

Adresa:

ELEKTROPARTNER
Jablonec n. Nisou
 Ing. Vladimír Opatrný

V Aleji 35
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

Provozní doba:
Po-Pá • 7,00 hod. – 17,00 hod.

Kontakty:

Tel.:
+420 483 710 936

Mobil Vladimír Opatrný:
+420 607 749 921

E-mail: elektropartner@quick.cz

Web: www.elektropartnerjbc.cz

Firemní údaje:

IČ: 49072692
DIČ: CZ530927389